۵۱۷ سایت همراه اول در استان فعال است

۵۱۷ سایت همراه اول در استان فعال است

مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه استان گلستان گفت: ۵۱۷ سایت همراه اول در استان فعال است و این سایت ها به ۱۸۳۴ تکنولوژی از نوع ۲G، ۳Gو ۴G مجهز هستند. مهدی یزدانی اظهارکرد: ۵۱۷ سایت همراه اول در استان فعال است گفت و این سایت ها به ۱۸۳۴ تکنولوژی از نوع ۲G، ۳Gو ۴G مجهز