امتیازات لازم برای پرستاران فعال در زمان کرونا لحاظ شده و به آنان داده شده است

امتیازات لازم برای پرستاران فعال در زمان کرونا لحاظ شده و به آنان داده شده است

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: امتیازات ویژه برای پرستاران فعال در دوران کرونا لحاظ و به آنان داده شده است. محمد هادی عباسی داشت: هیچ کدام از  پرستارانی که در دوران کرونا فعالیت داشته‌اند از کار بیکار نشده‌اند. وی افزود: امتیازات لازم برای پرستاران فعال در زمان کرونا لحاظ شده و به